Opłacalność pszczelarstwa – bibliografia

BIBLIOGRAFIA

I. Źródła (od roku 1809 do 1867)

a. źródła główne

(lata 1809-1830)

„Sylwan” 1827 nr 4

Czaplovic, (tłum. Philopolski1), O chowie pszczół w ulach podwójnych, Lwów 1821 [BN I 2.042.047; I 2.005.950A]

Nagórski Józef Izajasz, Pszczelnictwo, Warszawa 1830 [BUW 5.8.14.79]

Settegast Hermann, Nauka o pszczołach w sposobie pytań i odpowiedzi…, Warszawa 1809 [BUW 4.31.5.29; BN I 1.215.396A] Publikacja cyfrowa jest planowana

Witwicki Mikołaj, Nauka chodzenia około pszczół w prowincjach polskich, Warszawa 1830 [BUW 13.54.4.30]

Witwicki Mikołaj, O karmieniu pszczół…, Wilno 1818 [BUW 5.2.4.27, 5.8.12.338]

Witwicki Mikołaj, O potrzebie zachowania barci…, w: „Gazeta Polska” 1828 nr 30 [BN mf 21 538]

Witwicki Mikołaj, O wielkości dochodów dobrze urządzonych pasiek w naszym kraju, Warszawa 1829 [BUW 224185]

Witwicki Mikołaj, Środki ratowania pszczół…, Warszawa 1827 [BUW 5.8.12.340]

Witwicki Mikołaj, Pszczelnictwo krajowe…, Warszawa 1829 [BN II 90.060, I 1.215.369A]

(lata 1830-1850)

Brukisz, Nowe udoskonalone…, Nowe Piekary 1850 [BN I 482.095, I 235.183, I 2.006.223A]

Huber Francois, Krótka i łatwa nauka o pszczołach…2, Poznań 1844 [BN I 2.044.511, I 1.214.586A]

Kozłowski Wiktor, Słownik leśny, bartny…, Warszawa 1846 [BUW 4.30.6.18, 4.31.4.11; BN I 71.271, II 486.242, I 2.045.831, I 2.007.686A]

Leśniewski Paweł Eustachy, Nauka chowu pszczół…, Warszawa 1843 [BN II 191.776, II 855.847A]

Leśniewski Paweł Eustachy, Nowa przewiewna metoda…, Warszawa 1838 [BUW 4.22.6.13, 5.12.4.42; BN II 191.775, II 1.207.944A]

Putsche Karl Wilhelm, Nauka hodowania…, Kraków 1835 [BN I 217.463, I 826.308A, 34.023 Kras., I 1.215.226A]

Sikorski Jan, Przewodnik po hodowli pszczół, Wilno 1840 [BN I 52.789]

Strumiłło Józef, Pszczelnictwo ogrodowe, Wilno 1837 [BUW 13.54.4.29; BN II 827.742A]

Sulżyński Tadeusz, Nowy pasiecznik…, Berdyczów 1842 [BN 31.997 Kras., I 1.215.193A]

(lata 1850-1867)

Bartnictwo, w: Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1860, t.II.

Dolinowski Jan ks., Chów pszczół..., Warszawa 1854 [BN II 1.209.066A]

Dolinowski Jan ks., Zasady pszczelnictwa…, Warszawa 1859 [BN I 809.780A, I 1.024.352]

Dzierżoń Jan, Dodatek do teorii…, Leszno 1852 [I 239.256, I 239.257]

Dzierżoń Jan, Najnowsze pszczelnictwo…, Lwów 1853 [BN I 218.885, I 809.996A]

Dzierżoń Jan, Nowe udoskonalone pszczelnictwo…, Leszno 1859 [BN I 388.068, I 239.257]

Kremer Antoni, Sposób najkorzystniejszy…, Poznań 1855 [BN I 337.132, I 1.471.486A]

Lubieniecki Julian, Dokładna praktyczna nauka dla pasieczników…, Lwów 1859-60 [BUW 258268; BN II 452.233, II 833.526A, II 416. 529, II 299.443]

Męciński Józef, Szkoła pszczelnictwa…, Przemyśl 1867 [I 1.564.844, II 1.207.253A]

Mieczyński Adam3, Dobry pszczolarz…, Warszawa 1860 [BUW 5.12.9.34; BN I 1.023.707, I 809.902A]

b.źródła pomocnicze

Massalski Edward Tomasz., Tablice porównawcze wszystkich wiadomych monet, wag i miar… Petersburg 1834 [BN II 69.914, II 489.833, II 2.015.993A]

Tabelle służące do zamiany nowych krakowskich miar…, Kraków 1841 [III 489.402, III 392.554]

II. Opracowania (od roku 1867)

a.opracowania pszczelarskie

Grochowski Tadeusz, Polska bibliografja pszczelnicza, Lwów 1931 [BN II 902.813]

Grochowski Tadeusz, Zarys bibliografii pszczelarskiej polskiej, Lwów 1925 [Bn 14.567, 15.349]

Karłowicz Leon, Z dziejów oświaty pszczelarskiej w Polsce, Lublin 1993

Sobczak Tadeusz, Zmiany w stanie ilościowym pni pszczelich na ziemiach Polski środkowej w pierwszej połowie XIX wieku, w: „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” R XI, 1963 nr 2 [BN P.6909A, P.11.351]

Wróblewski Romuald, Barcie, kłody, kószki i ule polskie, Nowy Sącz 1998 [BN II 1.908.903, II 1.886.962A]

Wróblewski Romuald, polskie pszczelarstwo, Wrocław 1991

b.opracowania pomocnicze

Grzywna kolońska srebra, w: S.Orgelbranda Encyklopedii Powszechnej, tom VIII, Warszawa 1900

Lewin D., Obieg pieniężny Królestwa Kongresowego w drugiej połowie XIX stulecia, Warszawa 1929 [II 590.514, II 630.321, II 2.019.224A]

Siegel Stanisław, Ceny w Warszawie w latach 1816-1914, Poznań 1949 [BN III 569.606A, III 569.621]

Sobczak Tadeusz, Przełom w konsumpcji spożywczej w Królestwie Polskim w XIX w., Wrocław 1968

Strzeszewski Czesław, Handel zagraniczny Królestwa Kongresowego (1815-1830), Lublin 1937 [BN II 427.113, II 792.506A]

Szymański Józef, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983

Talar, w: Encyklopedia Powszechna Orgelbranda, tom 24, Warszawa 1867

Złoty, w: Encyklopedia Powszechna Orgelbranda, Warszawa 1868, t.28

1 Pseudonim Tytusa Dzieduszyckiego.

2 Znane też pod tytułem podanym na okładce: Krótka nauka o [sic!] chodowaniu pszczół w kuszkach…

3 Tłumacz Piotra Prokopowicza.

Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.